Strona g?ówna ˇ Plan lekcji ˇ Zast?pstwa ˇ Dziennik ˇ Wspó?praca mi?dzynarodowa ˇ Linki ˇ Galeria ˇ Basen szkolny
 

Nawigacja
 
Serwis
  Po?o?enie - mapa
  Kontakt
  Pliki do pobrania

ZSO nr 3
  O szkole
  S?awni "Prusacy"
  Kalendarz roku
  Spotkania z rodzicami
  Nauczyciele
  Psycholog szkolny
  Pedagog szkolny
  Doradca Zawodowy
  Piel?gniarka szkolna
  Biblioteka
  Nasze obiady
  Wolontariat
  Szkolne Ko?o CARITAS
  Zaj?cia pozalekcyjne
  Basen szkolny
  Klasy integracyjne
  Dokumenty Szkolne
  Koncepcja pracy szko?y
  Samorz?d Uczniowski
  Rada Rodziców

Podr?czniki 2014/2017

III LO im. B. Prusa

Gimnazjum nr 18

Historia "Prusa"

Absolwenci

 

 
 

Przyjaciel szko?y
 


 

'Przyjazna Szko?a'
 
 

1% podatku
 
 

Warto by? dobrym
 
 

Użytkowników Online
 
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 577
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: ~alfyarm2
 

Administratorzy
 

 

Dzie? Edukacji Narodowej
 

14 pa?dziernika to dzie? szczególny dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szko?y – to ?wi?to Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii, obfituj?cej w ?yczenia i bukiety kwiatów, przyj?li?my do braci uczniowskiej kole?anki i kolegów z klas pierwszych. Dzi?ki ich pracom plastycznym oraz twórczo?ci literackiej dowiedzieli?my si?, jak wspaniale czuj? si? w murach naszej szko?y. Uroczysto?? pi?knie u?wietni?y wyst?py naszych tancerzy oraz program artystyczny, w którym pierwszaki i ich wychowawcy mogli zobaczy? si? w „lustrzanym odbiciu”. Mamy nadziej?, ?e zgodnie z wypowiedzianymi dzisiaj s?owami ca?y rok szkolny b?dzie obfitowa? w sukcesy uczniów i nauczycieli.Kliknij i zobacz galeri? zdj??


 

Kolejny sukces naszych lekkoatletów!!!
 
Sport


W Lidze Lekkoatletycznej reprezentacja naszego gimnazjum zaj??a:

II miejsce dru?ynowo w kategorii ch?opców i II miejsce dru?ynowo w kategorii dziewcz?t.

Sk?ad dru?yn:

Poszwa Klaudia
Pryciuk Weronika
Wosik Katarzyna
Lewczuk Weronika
Tabor Justyna
Kraska Julia
Surma Blanka
Krzysztofowicz Oliwia
Gil Marta
Janas Aleksandra
Kusa Paulina
?azarczyk Wiktoria

Piwowarczyk Dawid
Pryciuk Pawe?
Szot Krzysztof
G?owacki Bartosz
Kuci?ba Kamil
Pi?ka Karol
Piwowarczyk Piotr
Duda?a Sebastian
Porada Piotr
S?abosz Kamil
Zagórski Kryspin


Gratulujemy!!!

 

Wycieczka do Wis?y
 

Dnia 23 wrze?nia 2014r. odby?a si? wycieczka szkolna klas maturalnych do Wis?y. M?odzie? mia?a okazj? zwiedzi? rezydencj? prezydenta Rzeczpospolitej - "Zamek w Wi?le" oraz znajduj?c? si? przy nim kaplic?. Uczniowie poznali tak?e histori? Zamku jak i równie? miejsce, w którym jest on po?o?ony. Kolejnym etapem wycieczki, by?o przemierzenie szlaku górskiego, któremu towarzyszy?o podziwianie pi?knych widoków. Zako?czeniem w?drówki by?o pieczenie kie?basek w górskim sza?asie, gdzie m?odzie? mog?a si? ogrza? oraz odpocz??. Wycieczka zako?czy?a si? powrotem usatysfakcjonowanych uczniów do Sosnowca.

Kliknij i zobacz galeri? zdj??

 

Dzie? J?zyków Obcych
 
Newsy


W dniu 26 wrze?nia obchodzili?my w naszej szkole Mi?dzynarodowy Dzie? J?zyków Obcych. W tym roku tematem przewodnim by? Izrael w zwi?zku z projektem „Zachowa? pami??”. Klasy drugie gimnazjum i liceum przygotowa?y prezentacje i plakaty informacyjne dotycz?ce historii i kultury tego pa?stwa. Najlepsz? prezentacj? multimedialn? przedstawi? ucze? klasy 2c gimnazjum Marcin Niedziela, a drugie miejsce zaj??a dru?yna klasy 2a liceum w sk?adzie Beata Sergiel, Natalia Sergiel, ?ucja Grabowska, Mateusz Olszowski oraz Adrian Suchodolski. Najlepszy plakat przygotowa?y uczennice klasy 2a liceum Natalia Lewandowska oraz Kinga Królikowska.
Gratulujemy!

 

Puchar Dyrektora MOS w lekkiej atletyce!!!
 
Sport


W dniu 17.09.2014r reprezentacja naszego gimnazjum w sk?adzie:

Poszwa Klaudia
Pryciuk Weronika
Wosik Katarzyna
Szl?zak Weronika
Wi?cek Weronika
Lewczuk Weronika
Tabor Justyna
Bielaszka Zuzanna
Dudek Alina
Huda Zuzanna
Strejczyk Sandra
Kusa Paulina
Laskowska Anna
?azarczyk Wiktoria
Nowak Juliusz
Piwowarczyk Dawid
Szot Krzysztof
Ba?a Wojciech
Derbin Patryk
Duda?a Sebastian
Knochowski Karol
Porada Piotr
S?abosz Kamil
S?owikowski Wiktor
Wrona Micha?
Zagórski Krystian

zdoby?a I miejsce dru?ynowo w kategorii ch?opców i II miejsce dru?ynowo w kategorii dziewcz?t.

Gratulujemy!!!


 

Dni papieskie
 SZKOLNE KONKURSY z okazji XIV Dni Papieskich

Jan Pawe? II - ?WI?TYMI B?D?CIE.GIMNAZJUM I LICEUM

I. Konkurs plastyczny - Jan Pawe? II - ?wi?tymi b?d?cie - Przedstawienie osoby, która w trakcie trwania pontyfikatu JPII zosta?a w??czona w poczet ?wi?tych czy b?ogos?awionych.
( Format i technika plastyczna dowolna)

II. Prezentacja multimedialna - (od 15 - do 25 slajdów), prezentacja ma zawiera?:
?yciorys wybranej osoby, , która w trakcie trwania pontyfikatu JPII zosta?a w??czona w poczet ?wi?tych czy b?ogos?awionych (pochodzenie, dzia?alno??, co dzi?ki niej zawdzi?czamy itp.)

III. Konkurs literacki - wiersz lub fraszka - "Od grosza do ?wi?to?ci..." - ogromne znaczenie drobnych gestów wobec Boga i bli?niego w codziennym ?yciu.

IV. Konkurs fotograficzny -
1. "Taki ma?y, taki du?y mo?e ?wi?tym by?..." Przejawy ?wi?to?ci w codziennym ?yciu. - lub

2. Fotoreporta? - "A ja tam by?em ..." - wspomnienia z pobytu w miejscu, mie?cie, pa?stwie w którym ?y? ?wi?ty.

Prace konkursowe nale?y dostarczy? do Pani T. Czy?ewskiej lub Pani K. Niebeszcza?skiej
w nieprzekraczalnym terminie
do 3 pa?dziernika 2014r.


Zapraszamy atrakcyjne nagrodysmiley czekaj?
Organizatorzy Dni Papieskich w ZSO nr 3 w Sosnowcu
K.Niebieszcza?ska, T. Czy?ewska 

Go?cie z Izraela w ZSO nr 3
 


W pi?tek 19 wrze?nia go?cili?my m?odzie? izraelsk? w naszej szkole. Stuosobowa grupa z Har Vagai High School, Kibbutz Dafna, Israel mog?a przyjecha? do Polski dzi?ki projektowi "Zachowa? pami??" organizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji z umowy mi?dzy Rz?dem Rzeczpospolitej Polskiej a Rz?dem Izraela reprezentowanego przez instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Po uroczystym powitaniu, które zapewne zostanie w pami?ci naszych nowych przyjació?, poniewa? nasza uczennica od?piewa?a pi?knie narodow? pie?? izraelsk?, uczniowie wspólnie brali udzia? w trzech warsztatach integracyjnych: „Gwiazda to?samo?ci”, Nasi bohaterowie”, „Cztery pory roku”. Momentem, który pozwoli? na jeszcze wi?ksze zacie?nianie wi?zów polsko - izraelskich sta?y si? warsztaty taneczne, podczas których uczniowie izraelscy uczyli uczniów polskich swoich tradycyjnych ta?ców, by nast?pnie stan?? w parze z uczniem polskim do poloneza.

Wa?nym elementem integracji dwóch narodów by?o zasadzenie drzewa. Drzewo posiada wiele symboli - zasadzone przez nas drzewo mo?emy traktowa? jako symbol go?cinno?ci, bezpiecze?stwa i dostatku.

Wizyta okaza?a si? lekcj? kultury, tradycji, obalania stereotypów, tolerancji i przyja?ni. Ciep?a, mi?a atmosfera, ?yczliwi ludzie i otwarte umys?y daj? szans?, i? przyja?? polsko - izraelska przetrwa. 

Zebranie
 W dniu 17.09.2014 r.(tj. ?roda) o godz. 8:55
(2 godzina lekcyjna, sala 72) odb?dzie si? zebranie trójek klasowych.
Obecno?? obowi?zkowa!Samorz?d Uczniowski
 

Czytali?my Sienkiewicza – NARODOWO!
 
Newsy

6 wrze?nia odby?a si? ju? trzecia edycja akcji „Narodowego Czytania” zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?awa Komorowskiego. Ju? drugi raz w??czyli?my si? czynnie do tej akcji i skorzystali?my z zaproszenia Miejskiej Biblioteki Publicznej - filia nr 20 w Sosnowcu, gdzie mogli?my wspólnie czyta? fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
W imprezie brali udzia? uczniowie z klasy 3 c, 3 b: Bronny Aleksandra, która w konkursie z wiedzy o twórczo?ci i ?yciu pisarza zaj??a II miejsce, Winczewska Wioletta, z klasy 2 a: Ciapa?a Natalia, Ozorek Nicol, Rados Wiktoria, Wi?cek Weronika, Wosik Katarzyna, z klasy 1 a: Chylak Aleksandra. III miejsce w konkursie zaj??a Jessica J?drasik z klasy 3 c.
Czekamy na kolejn? edycj? w przysz?ym roku.


 

1 wrze?nia 2014
 
Newsy

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
ODB?DZIE SI? 1 WRZE?NIA O GODZINIE 8.45
W NAST?PUJ?CYCH W SALACH LEKCYJNYCH:


Gimnazjum:

klasa 1a - wychowawca p. Aleksandra Molenda - sala 56
klasa 1b - wychowawca p. Jolanta B?ach - sala 55
klasa 1c - wychowawca p. Jolanta Piechocka - sala 30
klasa 1d - wychowawca p. Ewa J?druchniewicz - sala 29


klasa 2a - wychowawca p. Sylwia Piwowarczyk - sala 28
klasa 2b - wychowawca p. Anna Cerazy - sala 78
klasa 2c - wychowawca p. Beata Przyby?a - sala 64
klasa 2d - wychowawca p. Czes?aw Wodzicki - sala 38
klasa 2e - wychowawca p. Magdalena Mizera - sala 35

klasa 3a - wychowawca p. Marzanna Socha - sala 76
klasa 3b - wychowawca p. Izabella S?ota - sala 27
klasa 3c - wychowawca p. Iwona Bielecka - sala 37
klasa 3d - wychowawca p. Leszek ?liwi?ski - sala 52

Liceum:

klasa 1a - wychowawca p. Liliana Laskowska - sala 54
klasa 1b - wychowawca p. ?ukasz Sztykiel - sala 47
klasa 2a - wychowawca p. Beata Szklarska - sala 49
klasa 3a - wychowawca p. Margita Olszewska - sala 80
klasa 3b - wychowawca p. Beata Chylak - sala 70


O godzinie 9.00 spotykamy si? na uroczystym rozpocz?ciu roku szkolnego na sali sportowej.

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów! 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 2014/2015!!
 
Newsy

Ze wzgl?du na du?? ilo?? ch?tnych uczniów do klas I-szych Gimnazjum nr 18 i do klas I-szych III LO w roku szkolnym 2014/15 prosimy o sprawdzenie przydzia?u do konkretnej klasy.
Obowi?zuj?ce listy s? wywieszone na drzwiach szko?y.
Informacj? telefoniczn? mo?na uzyska? w sekretariacie szko?y pod nr 32 299-89-42. 

Strona 2 z 60 < 1 2 3 4 5 > >>
 
Czytaj...
 

 
Czytaj...
 

 
Czytaj...
 

Logowanie
 
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 

facebook.com/sosnowieckiprus
 
 

DBI
 
Dzie? Bezpiecznego Internetu 2014
 

 
 

 
 

 
 

Panel informacyjny
 
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1280 na 1024 pikseli
przy zainstalowanej najnowszej wersji przegl?darki
 

© by ZSO nr 3