Strona g?ówna ˇ Plan lekcji ˇ Zast?pstwa ˇ Dziennik ˇ Wspó?praca mi?dzynarodowa ˇ Linki ˇ Galeria ˇ Basen szkolny
 

Nawigacja
 
Serwis
  Po?o?enie - mapa
  Kontakt
  Pliki do pobrania

ZSO nr 3
  O szkole
  S?awni "Prusacy"
  Kalendarz roku
  Spotkania z rodzicami
  Nauczyciele
  Psycholog szkolny
  Pedagog szkolny
  Doradca Zawodowy
  Piel?gniarka szkolna
  Biblioteka
  Nasze obiady
  Wolontariat
  Szkolne Ko?o CARITAS
  Zaj?cia pozalekcyjne
  Basen szkolny
  Klasy integracyjne
  Dokumenty Szkolne
  Koncepcja pracy szko?y
  Samorz?d Uczniowski
  Rada Rodziców

Podr?czniki 2014/2017

III LO im. B. Prusa

Gimnazjum nr 18

Historia "Prusa"

Absolwenci

 

 
 

Przyjaciel szko?y
 


 

'Przyjazna Szko?a'
 
 

1% podatku
 
 

Warto by? dobrym
 
 

Użytkowników Online
 
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 577
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: ~alfyarm2
 

Administratorzy
 

 

Witamy
 

Witamy na naszej stronie!

      Szko?? mo?na porówna? do ksi??ki. Ka?dy nowy rok szkolny to jak pocz?tek nowego rozdzia?u. W tym roku zaczynamy tworzy? ju? 100 rozdzia? tego pasjonuj?cego bestsellera. Mam nadziej?, ?e przygody naszych g?ównych bohaterów - wszystkich uczniów - b?d? pouczaj?ce, ciekawe, czasem nieprzewidywalne, ale zawsze doprowadz? do wyznaczonych celów. Nasi bohaterowie s? niepowtarzalni, bogaci wewn?trznie, zró?nicowani charakterologicznie, co pozwala budowa? dzi?ki nim jedyn? w swoim rodzaju fabu??. Wielk? pomoc? dla naszych g?ównych bohaterów, jak zawsze, b?d? postaci drugoplanowe - rodzice i nauczyciele, bez których ?adna ksi??ka nie mog?aby istnie?, to oni cz?sto niezauwa?alnie wp?ywaj? na role pierwszoplanowe.

      ?ycz? Wam wszystkim ciekawej lektury, któr? z rado?ci? wspólnie zako?czymy wydaniem owocnego egzemplarza w czerwcu.

Dyrektor szko?y
mgr Ma?gorzata Sokó?


 

Zebranie WOSP
 

W poniedzialek 24 listopada na 6 lekcji w sali nr 70 odbedzie sie zebranie wolontariatu w sprawie Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy. Zostanie przekazany regulamin 23 Finalu WOSP, sporzadzone listy wolontariuszy, rozdane ankiety. Wolontariusze, ktorych nie bedzie na zebraniu, nie beda zgloszeni przez szkole.

 

KIPI KASZA
 
Newsy

Szkolne Ko?o Caritas og?asza Konkurs "Kipi kasza... " - GIMNAZJUM I LICEUM

W ramach Akcji Kromka Chleba - Zbieramy kasz? - gryczan?, j?czmienn?, jaglan? - pozosta?e te?smiley oraz groch i ?rodki czysto?ci.

Termin 17.11.2014r - 12.12.2014r

Cel zbiórki - pomoc o?rodkom Caritasu (jad?odajnie dla ubogich, domy dla bezdomnych, ?wietlice ?rodowiskowe etc.)

Ma?a rywalizacja - nagroda dla klasy, która zbierze najwi?cej !!!

Do dzie?a! Zapraszamy!

Podpisane produkty dostarczacie do Pani Katarzyny Niebieszcza?skiej 

XV Paraspartakiada ?l?ska i Zag??bia
 

Jak co roku ju? od kilku lat jesieni? uczestniczyli?my w Paraspartakiadzie ?l?ska i Zag??bia w D?browie Górniczej. W tym roku obchodzony by? jubileusz zawodów sportowych. Po cz??ci oficjalnej, gdzie wr?czano podzi?kowania osobom i instytucjom, które od lat wspieraj? idee integracji, odby?y si? konkurencje sportowe takie jak rzuty do kosza, tor przeszkód, dart oraz dodatkowe konkurencje dla osób poruszaj?cych si? na wózkach. Szko?? reprezentowali uczniowie: Maja Fr?czek z kl. III C G, Jakub Tomczyk z kl. II A LO oraz Ewelina Ma?ota z kl. III B LO.
W tegorocznej paraspartakiadzie wzi??o udzia? ponad 380 zawodników z 35 o?rodków z województwa ?l?skiego i ma?opolskiego.

„To niesamowite uczestniczy? w takich zawodach sportowych”Ewelina Ma?ota, III B LOKliknij i zobacz zdj?cia
 

Pami?tamy...
 
Newsy

Pocz?tek listopada to czas wspomnie? o tych, którzy odeszli, których ju? nie ma.
4 listopada na „Zaduszkowej” Mszy ?w. chcemy pami?ta? o zmar?ych dyrektorach, nauczyciela, wychowankach i pracownikach szko?y.

Informujemy, ?e we wtorek – 4.11.2014 o godzinie 14.45 w ko?ciele pod wezwaniem ?w. Rafa?a Kalinowskiego przy ulicy Kordonowej odprawiona zostanie msza w ich intencji. 

Kryminalna noc filmowa w Prusie.
 
Newsy

W nocy z 29 na 30 pa?dziernika uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w maratonie filmowym. W tym roku zapoznali?my si? z gatunkiem filmowym, jakim jest krymina?. Z tym gatunkiem doskonale zapozna? nas pan ?ukasz Tura z kina Helios podczas ciekawej prezentacji multimedialnej. Zmierzyli?my si? z kryminalnymi zagadkami w filmach "Kruk" oraz "Escape plan".
Czekamy na kolejne pomys?y tematycznych nocy filmowych w Prusie. 

Wierni tradycji
 
Newsy

W ?rod? 29 pa?dziernika 12 osobowa delegacja uczniów naszego ZSO reprezentuj?ca klasy trzecie gimnazjum i pierwsze liceum upami?tni?a zmar?ych nauczycieli, wychowawców i absolwentów III Liceum Ogólnokszta?c?cego. Grupa, pod opiek? prof. Magdaleny Pikuzi?skiej i Romana Hartla, zapali?a znicze na grobach nie?yj?cych cz?onków „prusowskiej” spo?eczno?ci pochowanych na sosnowieckich cmentarzach. Odwiedzili?my groby ?p.: dyrektorów - Piotra Chylaka,Tadeusza Augusty?skiego, Zdzis?awa Marcinkowskiego; pedagogów – Marii Kraus, Krystyny Palusi?skiej, Teresy Grondal, Doroty Jarosi?skiej, Jacka Kuca, Piotra ?ura i Bogdana Kalabi?skiego oraz wychowanków – W?adys?awa G?bskiego, Witolda Dobrowolskiego i Wac?awa Stacherskiego. Ta wizyta by?a lekcj? szacunku dla minionych pokole? i tradycji szko?y, a jednocze?nie okazj? do uczczenia pami?ci wszystkich zmar?ych cz?onków prusowskiej rodziny. Nale?y podkre?li?, ?e wizyty na sosnowieckich grobach pedagogów i absolwentów naszego Liceum, w okresie poprzedzaj?cym dzie? Wszystkich ?wi?tych, maj? ju? 12-letni? tradycj? i na sta?e wpisa?y si? do ceremonia?u szkolnego.


Kliknij i zobacz zdj?cia
 

„Jan Pawe? II – ?wi?tymi b?d?cie”
 

Nasi zdolni uczniowie z klasy 2b gimnazjum i 2a liceum dn. 17 pa?dziernika wyst?pili w Zespole Szkó? Specjalnych nr 2 w Sosnowcu z przedstawieniem „Jan Pawe? II – ?wi?tymi b?d?cie”. Wyst?p zachwyci? publiczno?? i zjednoczy? wszystkich jego uczestników. Nasi podopieczni potrafili przyku? uwag? swoich rówie?ników i m?odszych kolegów, kole?anek. Po przedstawieniu pe?nym wra?e?, wszyscy wspólnie bawili si? przy piosenkach m.in.: Arki Noego. Organizatorem tego emocjonuj?cego spotkania by?a Pani Magister Teresa Czy?ewska.

Opiekun mgr Teresa Czy?ewskaKliknij i zobacz galeri? zdj??

 

Warsztaty bi?uterii
 

23.10.2014 nasze wolontariuszki uczestniczy?y w warsztatach wyrobu bi?uterii w sosnowieckiej galerii Kuffer. R?cznie wykonan? bi?uteri? b?dzie mo?na kupi? w naszej szkole w grudniu w czasie Kawiarenki Miko?ajkowej. Zysk z akcji przeznaczymy na odbudow? spalonego ko?ció?ka na Stecówce (na szlaku na Barani? Gór?). 

Rajd M?odzie?y Zag??bia 2014
 

"W deszczu i w s?o?cu do szczytu w ko?cu..."
Hala Miziowa - Pilsko (1557 m.n.p.m) Beskid ?ywiecki (Wysoki)

Nasza 19-osobowa ekipa w sk?adzie:

Lewczuk Weronika, Ostrowska Paulina, Albiniak Dawid, Czernek Katarzyna, Janas Aleksandra, Laskowska Anna, Czapla Natalia, Czech Kamil, Dobosz Zuzanna, Knapik B?a?ej, Pi?tek Pawe?, Argasi?ska Natalia, Soska Jakub, Winczewska Wioletta, Bomba Sebastian, Goerst Piotr, Stefaniak Bartosz, Synal Adrian, Tuszy?ski Jerzy

Pod opiek? mgr Ewy Mazur, mgr Barbary Sypie? oraz pod przewodnictwem Sebastiana Tomala wspólnie z II LO Plater, "Ekonomikiem" i ZSAB zdoby?a ten górski szczyt!

Kliknij i zobacz galeri? zdj?? 

Certyfikat
 

Nagroda za udzia? w programie "Helios dla szko?y"


 

UWAGA !
 

Informujemy, ?e w najbli?sz? niedziel?, 19.X.2014 r. korzystanie z basenu w naszej szkole w trybie "ogólnodost?pnym" nie b?dzie mo?liwe.

 

Strona 1 z 60 1 2 3 4 > >>
 
Czytaj...
 

 
Czytaj...
 

 
Czytaj...
 

Logowanie
 
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 

facebook.com/sosnowieckiprus
 
 

DBI
 
Dzie? Bezpiecznego Internetu 2014
 

 
 

 
 

 
 

Panel informacyjny
 
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1280 na 1024 pikseli
przy zainstalowanej najnowszej wersji przegl?darki
 

© by ZSO nr 3