This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

Jesteśmy szkołą która:

 • zapewnia przyjazną atmosferę i wzajemną akceptację
 • umożliwia wszechstronny rozwój swoim uczniom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
 • kreuje zdrowy styl życia poprzez utrwalanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • uczy odpowiedzialności i podejmowania świadomych wyborów życiowych,
 • systematycznie podnosi jakość pracy we wszelkich obszarach swojej działalności,
 • współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka,
 • uczy młodzież miłości do wielkiej i małej ojczyzny, szacunku dla jej historii, tradycji i kultury przy jednoczesnym poszanowaniu dla odmienności etnicznych i światopoglądowych,
 • uczy przestrzegania zasad fair play w życiu i sporcie,
 • uczy zasad dobrego kibicowania,
 • pielęgnuje własną historię i tradycje,
 • ułatwia nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
 • propaguje i wspiera postawy bezinteresowności i empatii,
 • propaguje wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 • współpracuje z klubami sportowymi w efektywnym szkoleniu sportowym uczniów.

Jesteśmy szkołą:

 • w której wszyscy jej członkowie chętnie przebywają, tworzą wspólnotę, rozwijają się w aspekcie intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i społecznym według indywidualnych potrzeb i możliwości w oparciu o przyjęte normy moralno-etyczne,
 • która uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych ludzi, uczy tolerancji i szacunku,
 • która wyposaża uczniów w umiejętności przydatne w dalszym życiu.

Nasz absolwent to człowiek, który:

 • ceni prawdę:
  - jest uczciwy,
  - odpowiedzialny,
  - tolerancyjny,
 • - przestrzega zasad fair play
 • ceni piękno:
  - jest wrażliwy na sztukę,
  - kultywuje tradycje i obyczaje,
  - dba o estetykę otoczenia i mienie społeczne,
  - wykazuje się postawą proekologiczną,
 • uznaje dobro za najwyższą wartość:
  - przestrzega zasad dobrego zachowania,
  - jest uczynny, życzliwy i koleżeński,
  - prezentuje postawę altruistyczną,
  - troszczy się o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,
 • - przestrzega zasad dobrego kibicowania
 • szanuje tradycje narodowe i regionalne,
 • jest przygotowany do dalszej nauki i życia w społeczeństwie XXI wieku.