This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

ROZDZIAŁ I

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Celem działalności Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w kwestiach związanych z doskonaleniem nauczania, wychowania i opieki.

 §2

 1. Rada Rodziców ma prawo do:
  a) niezależnego określania swojej wewnętrznej organizacji
  b) gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
  c) występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:
  - z jakością nauczania,
  - z wychowywaniem dzieci,
  - z finansami szkoły,
  - z bezpieczeństwem.
 2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.
 3. Rada Rodziców opiniuje:
  a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
  b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
  c) opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,
  d) opiniuje program i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
  e) podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,
  f) oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
 4. Rada Rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.
 5. Rada Rodziców ma obowiązek:
  a) gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
  * Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
  * Regionalną Izbę Obrachunkową,
  * Urząd Skarbowy,
  b) dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
  c) stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
  d) działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach;
 6. Rada Rodziców może występować do władz oświatowych i gminnych oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
 7. Przedstawiciel Rady Rodziców – w pierwszej kolejności jej przewodniczący, uczestniczy w konkursie na dyrektora szkoły. Jeśli przewodniczący nie może brać udziału w konkursie Rada Rodziców w głosowaniu jawnym typuje spośród przedstawicieli wszystkich klas obecnych na posiedzeniu Rady Rodziców swojego przedstawiciela.

 

ROZDZIAŁ II

Rada Rodziców i jej organy

§3

Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest zebranie rodziców klasy.

Rada Klasy

§4

 1. Rada Klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców.
 2. W skład Rady Klasy wchodzą:
  1) Przewodniczący
  2) Sekretarz
  3) Skarbnik
 3. Kadencja Rady Klasy trwa do wyboru nowej Rady w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców

§5

 1. Najwyższą władzą reprezentującą wszystkich rodziców jest Rada Rodziców. 
 2. Radę Rodziców tworzą wybrani członkowie wszystkich Rad Klas.
 3. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady Rodziców należy:
  1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców,
  2) wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
  3) coroczne określanie zasad wydatkowania środków z Funduszu Rady.
 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok

Prezydium

§6

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
  1) Przewodniczący,
  2) Wiceprzewodniczący,
  3) Skarbnik
 3. Prezydium Rady Rodziców dla wykonania określonych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze.
 4. Kadencja Prezydium trwa rok..

Komisja Rewizyjna

§7

 1. Komisja Rewizyjna pełni rolę organu kontrolującego Rady Rodziców.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący i dwóch członków Komisji.
 3. Kadencja Komisji trwa rok.

ROZDZIAŁ III

Wybory Rady Rodziców i jej organów

§8

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają:
  a) w wyborach do Rad Klas rodzice danej klasy,
  b) w wyborach Prezydium i Komisji Rewizyjnej członkowie Rady Rodziców.
 2. Dla prawomocności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu wyborczym. Prawomocność wyborów na podstawie imiennej listy obecności stwierdza osoba prowadząca zebranie.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów mają osoby uprawnione do uczestnictwa w zebraniu wyborczym. Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydatem może zostać również osoba nieobecna na zebraniu, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. 
 4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza ustaloną liczbę członków Rady Klasy, Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów, zarządza się ponowne głosowanie.

 §9

 1. Wybory do Rad Klas a tym samym do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym „trójkę klasową” zwaną dalej Radą Klasy.
 3. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybierana w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród rodziców obecnych na zebraniu. Głosowanie dotyczące wyboru Komisji zarządza i nadzoruje wychowawca klasy.
 4. Wybrana Komisja Skrutacyjna sporządza imienną listę rodziców (imię, nazwisko, podpis) obecnych na zebraniu klasy, ustala quorum i przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady. Kandydować do Rady nie mogą członkowie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Komisja Skrutacyjna ogłasza listę kandydatów, wypisując na tablicy imiona i nazwiska osób kandydujących zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń oraz rozdaje karty do głosowania.
 6. Na karcie do głosowania każdy uczestnik zebrania klasy wpisuje imiona i nazwiska maksymalnie 3 osób, na które chce oddać swój głos a następnie przekazuje ją komisji skrutacyjnej. Kartę do głosowania wskazującą więcej niż trzech kandydatów uznaje się za głos nieważny.
 7. Z przebiegu wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający informacje o dacie wyborów, quorum oraz liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów. Podpisany protokół wraz z kartami do głosowania i listą obecności przechowywany jest w dokumentach Rady Rodziców.
 8. Po ogłoszeniu wyników wyborów, Rada Klasy konstytuuje się w składzie:
  1) Przewodniczący
  2) Sekretarz
  3) Skarbnik

§10

 1. Wyboru Prezydium Rady Rodziców liczącego od 3 do 7 osób dokonuje Rada Rodziców składająca się z jednego przedstawiciela Rady każdej klasy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Na podstawie frekwencji przedstawicieli Rad Klasowych na zebraniach Rady Rodziców w latach ubiegłych, przyjmuje się, że w związku z nieobecnością wielu przedstawicieli Rad Klas wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywać się mogą z rodziców chętnych do pracy na rzecz Rady Rodziców, niekoniecznie będących w Radzie Klasowej.
 3. W skład Prezydium wybieranych jest co najmniej po jednym przedstawicielu rodziców uczniów poszczególnych poziomów nauczania (klasy I, II, III), chyba że żadna z osób zgłoszonych do kandydowania w jednej z tych grup rodziców nie wyrazi zgody na kandydowanie.
 4. W dniu dokonania wyboru, Prezydium Rady konstytuuje się w składzie:
  1) Przewodniczący,
  2) Wiceprzewodniczący
  3) Skarbnik

§11

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osobowym wybierani są w głosowaniu jawnym przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów.
 2. W miarę możliwości kandydaci do Komisji powinni orientować się w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w dniu wyboru w następującym składzie:
  1) Przewodniczący,
  2) Członkowie komisji,

§12

 1. W razie ustania członkostwa w danym organie Rady Rodziców przed upływem kadencji na skutek rezygnacji lub innej przyczyny przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji.
 2. W uzasadnionych przypadkach wybrany organ Rady Rodziców lub jego członek może zostać odwołany przed upływem kadencji.
 3. Aby odwołanie organu lub jego członków było skuteczne wymagane jest:
  a) wprowadzenie tego punktu do porządku zebrania
  b) poparcie wniosku o odwołanie przez 2/3 osób obecnych na zebraniu.

ROZDZIAŁ IV

Zebrania Rady Rodziców i jej organów

§13

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie, po złożeniu wniosku przez Rady co najmniej 2 klas, Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.
 3. W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.
 4. Do udziału w zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady także inne osoby, z głosem doradczym.
 5. Zebranie Rady prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium.
 6. O terminie zebrania i proponowanym porządku obrad członkowie Rady powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty minimum 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Projekt porządku obrad zebrania Rady może być uzupełniany o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora Gimnazjum.
 8. W pracach Rady Rodziców mogą brać udział osoby nie wybrane do Rady Klasowej o ile wyrażą taką chęć.

§14

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed sprawozdawczymi, plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
 2. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium, Rad Klas oraz wniosek co najmniej 1/5 rodziców.
 3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.

§15

 1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, rady klasy, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ V

Tryb podejmowania uchwał

§16

 1. Zebranie Rady Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach określonych przez niniejszy Regulamin.
 2. Uchwały Rady Rodziców są prawomocne przy obecności co najmniej 50 % członków Rady.
 3. Prawomocność obrad stwierdza Przewodniczący zebrania na postawie listy obecności.

§17

 1. Uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia Regulaminu lub jego nowelizacji podejmowane są w głosowaniu jawnym i wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.
 2. Pozostałe uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
 4. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybierana spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.

§18

 1. Zebrania Rady są protokołowane i wraz z podjętymi Uchwałami dokumentowane. Protokoły i Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Prezydium.
 2. Za protokołowanie zebrań oraz dokumentowanie działalności Rady Rodziców odpowiada księgowa oraz upoważniony członek Prezydium.

ROZDZIAŁ VI

Fundusze Rady Rodziców

§19

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  a) z dobrowolnych składek rodziców,
  b) z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
  c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców ustala Rada na swoim ostatnim posiedzeniu w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ VII

Zasady wydatkowania funduszy

§20

 1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
  a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników,
  b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Patrona, festyny sportowo-rekreacyjne, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
  c) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych,
  d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
  e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady,
  g) zakup niektórych środków opatrunkowych i leków,
  h) inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

Obsługa księgowo -finansowa

§21

 1. Prezydium Rady rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków finansowych i dokonywania bieżących rozliczeń.
 2. Rachunkowość prowadzi skarbnik rady.